Support
4Life4Health
081-866-4824 , 087-593-9229
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ระบบภูมิคุ้มกัน & เม็ดเลือดขาว

วันที่: 28-12-2014

ความรู้เรื่องระบบภูมิคุ้มกันของเรา

 

มาดูกันค่ะว่า...เมื่อภูมิคุ้มกันอ่อนแอจะเป็นอย่างไร?   

 

 

หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตั้งแต่วันนี้ดีกว่านะคะ  หากเรามีภูมิต้านที่ดี

 

สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคในร่างกายได้  ก็จะลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยลง

    

    ในปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพของเรา    ส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมากจากปัจจัย

เสี่ยงด้านต่างๆ ( ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายใน )   เช่น   อาหาร

ยา  สารปนเปื้อน  ความเครียด  ความชรา  อนุมูลอิสระ  ภาวะโลกร้อน   มลพิษ

สภาวะแวดล้อม  ฯลฯ    ล้วนส่งผลทำให้ภูมิคุ้มกันของคนเราเกิดการเสียสมดุล

และเป็นต้นเหตุของการเจ็บป่วยตามมา   จึงอาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ดังนี้   เช่น

 

 ในปัจจุบันแม้มีความก้าวหน้าทางการแพทย์   แต่ไม่ได้ช่วยให้จำนวนผู้ป่วยด้วย " โรคติดเชื้อ / โรคที่ไม่ติดเชื้อ"  ลดลงไปกว่าเดิม   แต่ในทางตรงกันข้ามจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ   รวมทั้งโรคมะเร็ง   โรคหัวใจและหลอดเลือด   โรคระบบทางเดินหายใจ   ระบบต่อมไร้ท่อ   โรคทางด้านจิตและประสาทกลับมีเพิ่มมากขึ้น   ทั้งนี้เป็นผลมาจากระบบภูมิคุ้มกันของประชากรอ่อนแอ  เนื่องมาจากปัจจัต่างๆ  ได้แก่  สิ่งแวดล้อม  มลภาวะทั้งทางน้ำ  ทางอากาศ และสิ่งปนเปื้อนในอาหาร  การได้รับสารอาหารไม่ถูกส่วนหรือไม่มีประโยชน์รวมไปถึงยารักษาโรค  พฤติกรรมและความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันตลอดเวลา   สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอ่อนแอลง ก่อปัญหาสุขภาพ

  โดยธรรมชาติร่างกายคนเราจะมีกลไกการควบคุมดูแลสุขภาพเพื่อต่อต้านการเจ็บป่วย  เมื่อมีปัจจัยที่มากระทบ   เช่น   ภาวะทุโภชนาการ   มลภาวะจากสิ่งแวดล้อม   การบาดเจ็บ ความเครียด    ซึ่งทำให้สุขภาพอ่อนแอลง   ถ้าระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง  หรือได้รับสารอาหารต่างๆ    รวมทั้งวิตามิน   เกลือแร่   กรดไขมันจำเป็น  กรดอะมิโนเพียงพอ   มีการดูแลสุขภาพดี    ร่างกายก็จะสามารถปรับตัวสู่ภาวะปกติได้    แต่ถ้าระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ หรือได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ  ร่างกายจะไม่สามารถปรับตัวได้   ก็จะเข้าสู่ภาวะเจ็บป่วยและเป็นโรคซึ่งจะต้องใช้ยาในการรักษา   ดังนั้น เพื่อสุขภาพที่ดีและมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง  ลดการเจ็บป่วย   เราจึงควรดูแลสุขภาพด้วย  หลัก 5 อ.  และ 1 พ.   ได้แก่

       หลัก  5 อ.  คือ 

           1.  อากาศบริสุทธิ์

           2.  อาหารสะอาดและถูกส่วน 

           3.  อากาศบริสุทธิ์ 

           4.  อารมณ์แจ่มใส  ไม่เครียด  รู้จักปล่อยวาง 

           5.  อุจาระ  ระบบขับถ่ายทำงานดี

       หลัก 1 พ.  คือ 

            1.  อากาศบริสุทธิ์

 

ระบบภูมิคุ้มกัน  

      มนุษย์เราสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่อยู่ในท้องแม่   เพราะเราอยู่ในโลกของสิ่งแปลกปลอมที่มาคุกคามร่างกายเราอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในช่วงเดือนแรกทารกยังสร้างภูมิคุ้มกันเองไม่ได้ ทารกจะได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่ผ่านทางรก  เมื่อทารกคลอดออกมาก็ยังคงต้องการภูมิคุ้มกันจากแม่อยู่ดี   เพราะระบบภูมิคุ้มกันของเด็กยังเจริญเติบโตไม่เต็มทโดยภูมิคุ้มกันจะอยู่ในน้ำนมและมีปริมาณมากในน้ำนมเหลือง/น้ำนมแรก (Colostrums) เป็นน้ำนมใน  4-7  วันแรกหลังคลอด

 

ระบบภูมิคุ้มกัน  แบ่งได้เป็น  2 ระบบ  คือ    

     1. ระบบภูมิคุ้มกันที่ติดตัวมาแต่กำเนิด (Innate Immune System)  ประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่าง ๆ      ที่ไหลเวียนไปกับกระแสเลือดทั่วร่างกาย เพื่อไปทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่มาคุกคาม  

     2.  ระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการปรับตัว (Adaptive Immune System)  เป็นระบบที่ทำงานเฉพาะกรณี     เมื่อมีเชื้อโรคที่หลงเหลือจากการกำจัดที่ด่านแรกจะถูกกำจัดโดยด่านที่สองนี้  โดยการสร้างสารภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า"แอนติบอดี้"(Antibody)  ขึ้นมาเพื่อทำลายเชื้อโรคที่ยังหลงเหลืออยู่                                         

 

ความสำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน

   

  "สุขภาพของเราจะดีได้แค่ไหนนั้น   สิ่งสำคัญอยู่ที่ระบบ

ภูมิคุ้มกัน" ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันมีบทบาทสำคัญในการปกป้องสุขภาพให้รอด

พ้นจากการคุกคามของเชื้อโรคและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมทั้งโรคมะเร็ง   เมื่อ

ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงร่างกาย เราจะสามารถฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้น

อาจสรุปได้ว่า...

 

หน้าที่หลักของระบบภูมิคุ้มกัน  คือ

  

1.  Defense         :   ป้องกัน  ทำลายเชื้อโรค  และสิ่งแปลกปลอม  

2. Homeostasis  :  คอยกำจัดเซลล์ปกติที่เสื่อมสภาพ  เช่น  เม็ดเลือดที่มีอายุมากออกจากระบบของร่างกาย

3.  Surveillance   :   คอยจับตาดูเซลล์ต่างๆ ที่แปรสภาพผิดไปจากปกติ  เช่น  เซลล์เนื้องอก (Tomor cells)  เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็ง

 

  ถ้าระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงการตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้น  ต้องอยู่ใน

ภาวะสมดุล  แต่ถ้าเกิดการเสียสมดุลก็จะก่อปัญหาสุขภาพ  เช่น  

    กรณีที่ภูมิคุ้มกันตอบสนองไวเกินไป  : ก่อให้เกิด โรคภูมิแพ้  ลมพิษ

หอบหืด  ผื่นแพ้ต่างๆ และโรคแพ้ภูมิตัวเอง(Autoimmune)  ได้แก่  SLE(โรค

พุ่มพวง)  โรครูมาตอยด์  สะเก็ดเงิน  เบาหวานประเภทที่ 1 เป็นต้น

    กรณีที่ภูมิคุ้มกันทำงานต่ำเกินไป  : ก่อให้เกิด  โรคมะเร็ง เอดส์/HIV

และโรคติดเชื้อต่างๆ  ได้แก่  ไวรัสตับอักเสบ   เริม   งูสวัด   วัณโรค  ไอ

เรื้อรัง  แผลเบาหวาน-เป็นหนอง ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด เป็นต้น

  

กลไกการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

                                         

 

เซลล์สำคัญในระบบภูมิคุ้มกัน

  

  เซลล์เม็ดเลือดขาว (White Blood Cell  :  WBC)  ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากไขกระดูกและกระจายอยู่ทั่วร่างกาย    โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อ

เยื่อน้ำเหลือง   เช่น   ต่อมน้ำเหลือง   ม้าม   Peyer's  patch ในลำไส้    เป็นต้น  

  ลิมโฟไซต์ (Lymphocyte)   เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวขนาดเล็ก  ที่มี

บทบาทสำคัญมากในการกำจัดเชื้อโรคที่มารุกราน  รวมทั้งเซลล์ของร่างกายที่มีการกลายพันธุ์  และก่อตัวเป็นเซลล์มะเร็ง  แบ่งย่อยเป็น  3 ชนิด  คือ  

     1.   T-Cell                                                                                                    

     2.   B-Cell                                                                                                    

     3.   Natural  Killer  Cells  หรือ  NK Cells

                                                  

    NK  Cells (Natural Killer Cells)  หรือ เซลล์เพชรฆาต

เป็นลิมโฟไซต์ (Lymphocyte) ชนิดหนึ่ง    ปรกติจะมีจำนวนน้อยมากประมาณไม่เกิน 5% ของ Lymphocyte ทั้งหมด  NK Cells  จะทำลายเซลล์แปลกปลอมทุกชนิดทั้งเชื้อโรคและเซลล์ร่างกายที่ผิดปรกติ  ยกเว้น เซลล์ที่ดีของร่างกายเท่านั้น ที่ NK Cells จะไม่ทำลาย    

                                                                   

   ความสำคัญของ  NK  Cells     

        NK  Cells  เป็นเซลล์ที่สำคัญในระบบภูมิคุ้มกัน   ซึ่งเป็นด่านแรกใน

การปกป้องร่างกายจากเชื้อโรค & สิ่งคุกคาม    เมื่อ NK Cell   ถูกกระตุ้นมันจะ

โต้ตอบ  2  อย่าง  คือ                                                                                    

    1.  ปล่อยสารสื่อโปรตีน :  ซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นการทำงานของเซลล์ในระบบ

         ภูมิคุ้มกันให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    2.  ทำหน้าที่เป็นเซลล์นักฆ่า :  เป็นเซลล์นักฆ่าที่มีประสิทธิภาพสูงในการ  

         ทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อ และเซลล์มะเร็ง  

  หน้าที่หลักของ NK Cells   คือ  กำจัดเซลล์มะเร็ง (Tumor Cells)

และเซลล์ของร่างกายที่ติดเชื้อเชื้อไวรัส     โดยการยิงเอ็นไซม์ที่มีพิษร้ายแรง

(Toxic  Enzyme)  ใส่เซลล์เป้าหมาย                                                                 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการทำงานของ NK Cells & สุขภาพ

  ประสิทธิภาพการทำงานของ NK Cells (NK Cell Activity) มีความสำคัญมาก

  ผู้ป่วยมะเร็งเกือบทั้งหมดมีประสิทธิภาพการทำงานของ NK Cells ต่ำ  ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 0 - 20    

 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำนวนมากรวมทั้งโรคปวดเมื่อย(Fybromyalgia)   โรคอ่อน เพลียเรื้อรัง(Chronic Fatique Syndrome) โรคแพ้ภูมิตัวเอง(AutoimmuneDisoders)    ได้แก่    โรคปวดข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid  Arthritis)   โรคลูปัส (Lupus,SLE) และ Multiple  Sclerosisก็มีประสิทธิภาพการทำงานของ NK  Cells  ต่ำ  อยู่ในช่วง 10-30

  ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง  ประสิทธิภาพการทำงานของ NK Cells  จะอยู่ในช่วง 50-150                                                                                                       

      ประสิทธิภาพการทำงานของ NK  Cells   ลดลงตามอายุ  จาก 20-80  ปี ทำให้มีโอกาสเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้น   เมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นทุกๆ 10 ปี    

 ผู้ป่วยมะเร็งที่มีประสิทธิภาพการทำงานของ  NK Cells ต่ำ  จะมีโอกาสรอดชีวิตต่ำ  

 ผู้ป่วยมะเร็งที่ประสิทธิภาพการทำงานของ NK Cells  สูง  จะมีโอกาสรอดชีวิตสูงกว่า (American Medical Review)                                                

ตัวอย่าง  จากการศึกษาในผู้ใหญ่ อายุมากกว่า  40 ปี  จำนวน 3,624 คน  พบว่า

    ผู้ที่ประสิทธิภาพการทำงานของ  NK  Cells  สูง  มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่ำ                                                                                                    

    ในขณะที่ผู้ที่มีประสิทธิภาพการทำงานของ NK Cell ต่ำ  มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูง (Lancet  2000  356 : 1795)

 

                        

 มาดูว่าภูมิคุ้มกันสำคัญอย่างไร?

 

ระบบภูมิคุ้มกัน ตอนที่ 1

ระบบภูมิคุ้มกัน ตอนที่ 2

ระบบภูมิคุ้มกัน ตอนที่ 3 

 

   

 

lang
lang1

 สนใจผลิตภัณฑ์ / ธุรกิจ 4Life / ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่.. 

 

คุณ(โอ) : 081-866-4824 ,087-593-9229 

  Line ID : bhukit-o หรือ 4Life4health 

     Email  :  4life4health.tf@gmail.com

 

 

  เรายินดีให้คำปรึกษาครับ